Privacy Policy

Rollercoasterfriends respecteert de regels voor online gegevensbescherming. Met deze privacypolicy informeren we je over welke informatie we verzamelen tijdens je websitebezoek. Ook geven we mee hoe deze gegevens gebruikt worden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in de hierna beschreven gevallen en met uitdrukkelijke toestemming.

Algemeen

Binnen Rollercoasterfriends is de verwerking van de persoonsgegevens onderworpen aan het Belgisch recht. Deze privacypolicy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Verzamelen van gegevens

Er wordt automatisch, bij een bezoek aan onze website, algemene informatie verzameld. Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens.
De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op:

  • De naam van je internet-service provider.
  • Jouw IP-adres
  • Via welke website-pagina je ons website bezocht.
  • De verschillende website-pagina’s die je bezoekt.

Deze informatie wordt anoniem geanalyseerd en wordt enkel gebruikt om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren. In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, zijn maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving rond gegevensbescherming wordt nageleefd.

Verzamelen, registratie en verwerken van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer je deze zelf ingeeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het lid worden en het vragen van informatie via e-mail. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat je daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Je kan je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken op elk moment wijzigen. Dit doe je door een e-mail te sturen waarin je vermeldt dat je jouw toestemming intrekt. Je richt je tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming Joris Steppe via het e-mailadres: joris@rollercoasterfriends.be.
Je staat zelf garant voor de juistheid en volledigheid van de door jou opgegeven persoonsgegevens. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die aan iemand anders toebehoren kan als gevolg hebben dat je tijdelijk of definitief de toegang tot de diensten van Rollercoasterfriends wordt ontzegd.
Wij kunnen je gegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefonisch of via mail of SMS. Bij elke door ons verzonden e-mail heb je de mogelijkheid jezelf uit te schrijven voor toekomstige communicatie.

Rollercoasterfriends geeft geen persoonsgegevens van gebruikers door aan derden, behalve als:

  • dit als zodanig in de privacypolicy is weergegeven.
  • Rollercoasterfriends daartoe op grond van de wet is gerechtigd, wordt verplicht of door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht dit te doen.
  • dit naar het oordeel van Rollercoasterfriends noodzakelijk is voor het beschermen van eigen rechten, het voorkomen van een misdrijf of het beschermen van de veiligheid van de eigen medewerkers.

Wanneer de gebruiker zijn persoonsgegevens al dan niet door Rollercoasterfriends aan een derde verwerker worden gegeven, dan krijgt deze verwerker enkel toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker indien dit strikt noodzakelijk is om de door Rollercoasterfriends opgedragen taken uit te voeren. Rollercoasterfriends verplicht de door haar ingeschakelde verwerker de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Rollercoasterfriends de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens worden beschermd.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

Je hebt het recht om jouw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming Joris Steppe (joris@rollercoasterfriends.be). Verwijdering van je persoonsgegevens zal worden uitgevoerd tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die je hebt aangevraagd of waarvoor je toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan.

Veiligheid

Rollercoasterfriends neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door jou doorgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. We herzien onze beschermingsmaatregelen op regelmatige basis. Deze maatregelen worden herzien en bijgewerkt met de nieuwste technologie. Het risico op vernietiging, verlies, wijziging of toegankelijkheid voor onbevoegden en elke ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Geen enkel risico kan volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Rollercoasterfriends zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Cookies

Op de Rollercoasterfriends-website worden cookies gebruikt.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt. Ze worden op het toestel waarmee u de website bezoekt, opgeslagen. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van je pc of in het geheugen van je smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de ‘levensduur’ van de cookie en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Je kan in principe niet worden geïdentificeerd via cookies. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel je op het internet surft. Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor je internetprovider.

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Ze worden gebruikt om:

  • eerder ingevoerde tekst te onthouden (gegevens die u op een formulier heeft ingevuld)
  • voorkeursinstellingen te onthouden (de taal, regio)
  • met Google Analytics je surfgedrag te registreren

Als je niet akkoord gaat met het feit dat onze website cookies op je toestel plaatst, dan pas je de instellingen van je browser aan of verlaat je onze website.

3. Soorten:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf zij zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert. ‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven: dit gebeurt meestal via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar de privacypolicy.

4. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. De instellingen van je browser zijn aanpasbaar zodat cookies worden geblokkeerd of zodat je wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op je toestel wordt geplaatst. Je kan de cookies ook handmatig van je toestel verwijderen. Je kan dit ook automatisch doen na elk bezoek van de website.

Als je de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden. Bepaalde pagina’s zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.

Aanpassen privacypolicy en toepasselijk recht

Rollercoasterfriends heeft het recht deze privacypolicy op elk moment aan te passen. De meest actuele privacypolicy is steeds te zien op deze website. Indien enige bepaling uit deze policy geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Rollercoasterfriends zal in dergelijk geval deze bepaling vervangen door een gelijkaardige bepaling die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de policy blijven onverminderd van kracht.
Op deze privacypolicy is het Belgisch recht van toepassing.

Contact

Heb je problemen, vragen of ideeën? Contacteer dan Rollercoasterfriends via info@rollercoasterfriends.be). Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt onze regels over gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren.