Privacyverklaring

Het bestuur van Rollercoasterfriends hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg over hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze leden omspringen.

Algemeen

Binnen Rollercoasterfriends is de verwerking van de persoonsgegevens onderworpen aan het Belgisch recht. Deze privacypolicy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Verzamelen van analytische gegevens

Er wordt automatisch, bij een bezoek aan onze website, algemene informatie verzameld. Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens.
De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op:

 • De naam van je internet-service provider,
 • Jouw IP-adres,
 • Via welke website-pagina je ons website bezocht,
 • De verschillende website-pagina’s die je bezoekt.

Deze informatie wordt anoniem geanalyseerd en wordt enkel gebruikt om de inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren. In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, zijn maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving rond gegevensbescherming wordt nageleefd.

Verzamelen, registratie en verwerken van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer je deze zelf ingeeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het lid worden, het inschrijven voor een uitstap en het vragen van informatie via e-mail.

Volgende informatie kan worden verzameld:

 • Je voornaam en naam,
 • Je emailadres,
 • Je thuisadres
 • Je mobiel telefoonnummer,
 • en je geboortedatum.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat je daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je rechtstreeks te contacteren, per post, telefonisch of via mail of SMS. Bij elke door ons verzonden e-mail heb je de mogelijkheid jezelf uit te schrijven voor toekomstige communicatie.

Welke personen of categoriën van personen kunnen uw gegevens ‘ontvangen’ (inkijken, aanpassen, beheren)

De leden van het Rollercoasterfriends-bestuur hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij dit nodig hebben om hun taken uit te voeren. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De deelnemerslijsten van een bepaalde uitstap kunnen bijv. enkel door de organiserende bestuursleden bekeken worden.

Voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten en taken, doet Rollercoasterfriends een beroep op ‘verwerkers‘. Dat zijn extern partijen die enkel in opdracht van het bestuur je persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van die externe partijen zijn:

 • De verzekeringsagent die voor aanvang van een uitstap de deelnemerslijst ontvangt (voornaam + naam),
 • Hotels waar we overnachten tijdens een uitstap ontvangen een kamerbezettingslijst (voornaam + naam)

Rollercoasterfriends geeft geen persoonsgegevens van gebruikers door aan derden, behalve als:

 • dit als zodanig in de privacyverklaring is weergegeven.
 • Rollercoasterfriends daartoe op grond van de wet is gerechtigd, wordt verplicht of door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht dit te doen.
 • dit naar het oordeel van Rollercoasterfriends noodzakelijk is voor het beschermen van eigen rechten, het voorkomen van een misdrijf of het beschermen van de veiligheid van de eigen medewerkers.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die je hebt aangevraagd of waarvoor je toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan.

Verwijdering van je persoonsgegevens zal worden uitgevoerd tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Daarvoor kan je je richten tot de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming binnen Rollercoasterfriends via het e-mailadres: joris@rollercoasterfriends.be.

 • Je hebt het recht om gevens over jou te (laten) verbeteren,
 • Je hebt het recht om gegevens te (laten) wissen,
 • Je hebt het recht om de verwerking van gegevens te beperken,
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens,
 • Je hebt het recht om je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand.

Veiligheid

Rollercoasterfriends neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door jou doorgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. We herzien onze beschermingsmaatregelen op regelmatige basis. Deze maatregelen worden herzien en bijgewerkt met de nieuwste technologie. Het risico op vernietiging, verlies, wijziging of toegankelijkheid voor onbevoegden en elke ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Geen enkel risico kan volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Rollercoasterfriends zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

Vragen over deze privacyverklaring?

Neem contact met joris@rollercoasterfriends.be

Aanpassen privacypolicy en toepasselijk recht

Rollercoasterfriends heeft het recht deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. De meest actuele privacypolicy is steeds te zien op deze website. Indien enige bepaling uit deze policy geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Rollercoasterfriends zal in dergelijk geval deze bepaling vervangen door een gelijkaardige bepaling die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de policy blijven onverminderd van kracht.
Op deze privacypolicy is het Belgisch recht van toepassing.

Contact

Heb je problemen, vragen of ideeën? Contacteer dan Rollercoasterfriends via info@rollercoasterfriends.be). Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt onze regels over gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren.