Huisreglement

Goede afspraken maken goede vrienden, dat is bij Rollercoasterfriends niet anders. Deze regels zijn van essentieel belang. Leden die zich niet aan onze regels houden, kunnen uit de club gezet worden zonder dat het lidgeld in zijn geheel of gedeeltelijk wordt terug gegeven. Het gaat over simpele vanzelfsprekende regels. Op deze pagina vind je alle clubregels. Alvorens je lid wordt, dien je akkoord te gaan met het gehele huisreglement. Ben je op zoek naar een specifieke regel, klik dan op één van onderstaande ‘onderdelen’:

Heb je vragen of opmerkingen over dit huisreglement, neem dan contact op met info@rollercoasterfriends.be

0. ALGEMEEN

0.01. Rollercoasterfriends behoudt zich het recht om regels toe te voegen of te wijzigen zonder aankondiging.
0.02. Het overtreden van onderstaande regels kan leiden tot uitsluiting van toekomstige Rollercoasterfriends activiteiten én schrapping van het lidmaatschap.

1. INSCHRIJVEN EN BETALEN

1.01. Inschrijvingen voor Rollercoasterfriends-trips dienen te gebeuren via onze website. Inschrijvingen via mail of via een Facebook event worden niet aanvaard, tenzij uitzonderlijk toegestaan door het Rollercoasterfriends-bestuur.
1.02. Sommige trips of activiteiten zijn exclusief voorbehouden voor de leden van Rollercoasterfriends. Hierop kan in sommige gevallen een uitzondering gemaakt worden, stuur hiervoor een mail naar info@rollercoasterfriends.be. De RF-staff zal bepalen de uitzondering wordt toegestaan.
1.03. Rollercoasterfriends behoudt zich het recht om op elk moment het maximaal aantal deelnemers voor een trip te wijzigen.
1.04. Rollercoasterfriends behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren, om welke reden dan ook.
1.05. Iedereen dient steeds de volledige tripprijs te betalen, tenzij anders vermeld. Wanneer op een bepaalde trip parkabonnementen aanvaard worden, dan zal het bestuur na de trip een terugbetaling uitvoeren.
1.06. Het Rollercoasterfriends-bestuur, inclusief partners, heeft voorrang bij inschrijving op trips.
1.07. Een inschrijving voor een trip is pas definitief wanneer het volledige saldo of voorschot betaald is.
1.08. De kostprijs van een trip wordt door het Rollercoasterfriends-bestuur nauwkeurig bepaald. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de tripprijs verhoogd wordt nadat de tripinschrijvingen reeds online staan (voorbeeld: trips waarbij we het vliegtuig nemen). De reden voor deze verhoging zal steeds door het bestuur verantwoord worden. De prijsstijging geldt niet voor deelnemers waarvan de betaling ons reeds bereikt had, tenzij anders vermeld.
1.09. Alle betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer van Rollercoasterfriends – IBAN: BE50 7330 3225 1318 ; tenzij anders vermeld.
1.10 Respecteer de betalingsdeadline. In het geval een betaling ons laattijd bereikt, zonder voorafgaande melding, kan een inschrijving voor een trip geannuleerd worden.
1.11 Betalingsuitstel wordt enkel op speciaal verzoek toegestaan. Neem hiervoor contact op met de triporganisator of een bestuurslid.
1.12 Terugbetalingen worden uitgevoerd in de periode die volgt op de trip in kwestie.

2. MINDERJARIGEN

2.01. Rollercoasterfriends-trips zijn toegankelijk voor personen boven de 18 jaar.
2.02. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen aan activiteiten van Rollercoasterfriends indien zij worden begeleid. Deelnemers van jonger dan 16 jaar dienen begeleid te worden door een meerderjarig familielid. Deelnemers jonger dan 18 jaar, maar ouder dan 15 jaar, dienen begeleid te worden door een meerderjarige voogd. Deze voogd dient lid te zijn van Rollercoasterfriends en moet door de ouders van de minderjarige gekozen en goedgekeurd worden, door de ondertekening van een ouder-voogd formulier.
2.03. Het ouder-voogd formulier kan hier gedownload worden en dient in drievoud afgedrukt te worden door de deelnemer. De drie formulieren worden steeds ondertekend door zowel ouder als voogd. Eén formulier wordt bewaard door de ouder(s), één formulier is voor de voogd en één formulier wordt afgegeven bij de start van de activiteit aan een bestuurslid van Rollercoasterfriends.
2.04. Het nalaten van de ouder-voogd documenten in orde te brengen én te bezorgen aan het bestuur voor aanvang van de trip, kan leiden tot uitsluiting; en dit zonder restitutie.
2.05. De organisatie raadt personen die onderhevig zijn aan de schoolplicht af om deel te nemen aan trips die tijdens officiële schooldagen vallen. We verbieden het echter niet. De ouders van de schoolplichtige dragen zelf de verantwoordelijkheid hun kind aan de schoolplicht te onttrekken voor een trip. Indien een schoolplichtige zich toch inschrijft voor een trip die tijdens de schooldagen valt, staat dit voor de organisatie gelijk aan een akkoord van de ouders. Dit heeft ook tot gevolg dat onder geen enkel beding de triporganisator of het RF-team verweten kan worden dat een schoolplichtige deelneemt aan een trip die tijdens de officiële schooldagen valt.
2.06. Het kan voorvallen dat een trip enkel toegankelijk is vanaf 18 jaar.
2.07. Op Rollercoasterfriends-trips is het minderjarigen niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen, tenzij de meegereisde ouder(s) hier anders over beslist.
2.08. Over de minderjarigenpolicy kan niet gediscussieerd worden.

3. VOOR EN TIJDENS DE TRIP

3.01. Het merendeel van de Rollercoasterfriends-trips worden uitgevoerd per autocar. De opstapplaatsen worden gekozen op basis van de eindbestemming. De vertrekplaats is in de meeste gevallen Wommelgem, Antwerpen; tenzij anders vermeld in de tripomschrijving.
3.02. Indien er met het vliegtuig wordt gereisd, dienen de deelnemers op eigen kracht naar de luchthaven te raken (en terug). Via de Rollercoasterfriends-pagina op Facebook kan je vervoer aanbieden of vragen..
3.03. Vertrektijden van een trip dienen gerespecteerd te worden, zodat het reisschema niet in het gedrang komt. Wees tijdig op de plaats van vertrek; kom liever een half uur te vroeg dan net op tijd.
3.04. Op deelnemers die niet aanwezig zijn wordt niet gewacht. Wie mogelijk te laat op de plaats van afspraak aankomt, dient zo snel mogelijk de triporganisator op de hoogte te brengen. In de mate van het mogelijke zullen we trachten een oplossing te zoeken. Hou er echter rekening mee dat we onmogelijk een volle bus kunnen laten wachten om dat jij te laat komt.
3.05. ‘No shows’ worden niet terugbetaald. Wie niet komt opdagen voor een trip, heeft geen recht op terugbetaling.
3.06. Laatkomen tijdens een trip wordt eveneens niet geapprecieerd. Ook in dit geval wordt niet gewacht op laatkomers, dit in verband met mogelijk speciale evenementen die ook de Rollercoasterfriends-staff niet wil missen.
3.07. Wie tijdens een trip te laat bij de bus is, dient op eigen krachten én eigen kosten naar de volgende plaats van afspraak te raken.
3.08. Indien een speciaal evenement tijdens een trip niet kan doorgaan, kan geen aansprakelijkheid worden verleend.
3.09. Op de bus is het niet toegestaan zelf meegenomen alcoholische- of spirituele dranken te consumeren. Bij de chauffeur kan wel bier gekocht worden.
3.10. Bij meerdaagse trips wordt bij inschrijving veelal gevraagd naar een kamergenoot. Heb je zelf geen kamergenoot gevonden of opgegeven, zal de triporganisator je een kamergenoot toewijzen.
3.11. Onderling wisselen van kamergenoot op eigen initiatief is mogelijk, mits akkoord van alle betrokkenen. Informeer de triporganisator hiervan tijdig.
3.12. Elke vorm van wangedrag wordt niet aanvaard op activiteiten van Rollercoasterfriends. Enkele voorbeelden: Agressief gedrag; zowel verbaal als fysiek, elke vorm van intimidatie of pesterijen, excessief alcoholgebruik, gebruik of bezit van verboden/verdovende voorwerpen/middelen, elke vorm van vandalisme.
3.13. Tijdens de trip word je geacht je te houden aan de wetgeving van het land waar we ons op dat moment bevinden.
3.14. Bij reizen in groep is de persoonlijk hygiëne van groot belang. Tijdens lange vluchten, busritten en parkbezoeken gebeurt het immers snel dat je begint te zweten. Neem je voorzorgen.
3.15. Bij het berijden van een rodelbaan ben je als lid zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Ieder lid accepteert en houdt zich aan de richtlijnen die verbonden zijn aan het gebruik van de bepaalde rodelbaan. Iedere vorm van roekeloos ‘rodelgedrag’ wordt niet getolereerd. Noch de organisatie Rollercoasterfriends, noch de triporganisator kan verantwoordelijk worden geacht voor schade ten gevolge een ongeval op een rodelbaan. Zowel fysieke, mentale als materiële schade vallen hieronder, en dit ongeacht het lid of een derde de schade veroorzaakt in een incident. Onder de term rodelbaan vallen de klassieke zomerrodelbanen van metaal en kunststof, alpine coasters, Braso-banen, bobkarts, wintertubing of iedere andere vorm van rodelbaan, waarbij je als rijder de snelheid van je voertuig alsook de afstand tussen je voorliggers zelf in de hand hebt.
3.16. Door deel te nemen aan een Rollercoasterfriends-trip ga je automatisch akkoord met het feit dat er foto’s en video’s gemaakt en gepubliceerd kunnen worden waarvan jij deel van uitmaakt.
3.17. Bij overtreding van dit huisreglement en/of het parkreglement kan je lidmaatschap geschrapt worden, en kan je zodanig geweigerd worden op toekomstige trips. Vergeet niet dat je op elk moment van de trip een vertegenwoordiger bent van Rollercoasterfriends. Wie op een bepaald moment het imago van Rollercoasterfriends schade aanricht, kan op zijn beurt uitgesloten worden voor toekomstige trips.

4. ANNULEREN

4.01. Rollercoasterfriends streeft ernaar om bij een annulatie de kosten voor de deelnemer zo minimaal mogelijk te houden. Wanneer een hotel, vliegtuigmaatschappij, enz. ons echter annulatiekosten aanrekent, zullen deze kosten doorgerekend worden aan het lid.
4.02. Bij een annulatie moet de triporganisator persoonlijk op de hoogte gebracht worden per email of telefoon. Een vermelding op Facebook, Whatsapp volstaat niet.
4.03. Indien er voor een bepaalde trip een voorschot wordt gevraagd, dient dit om kosten te dekken die een inschrijving voor de bewuste trip met zich meebrengt (voorb. het reserveren van een vliegtuigticket). Een voorschot is om die reden in geen enkel geval recupereerbaar.
4.04. Een inschrijving voor een trip met voorschot is pas geldig vanaf het moment Rollercoasterfriends het voorschot ontvangen heeft.
4.05. Bij dagtrips met georganiseerd vervoer gelden er tot uiterlijk één week voor vertrek geen annulatiekosten, tenzij anders vermeld. Nadien kan de tripprijs niet meer geannuleerd worden.
4.06. Bij meerdaagse trips gelden er tot één maand voor vertrek geen annulatiekosten (afgezien van een eventueel voorschot). Tot 20 dagen voor vertrek geldt een annulatiekost van 50% van de (nog te betalen) tripprijs. Nadien kan de tripprijs niet meer gerecupereerd worden.
4.07. Kamergenoten van een deelnemer dat de trip annuleert mogen geen hinder ondervinden van de annulatie. Daarom zal de annulatie van een inschrijving voor een double room STANDAARD een annulatiekost met zich meebrengen ter grootte van het prijsverschil tussen een double een single room. De annulatie van een inschrijving voor een triple room, zal STANDAARD een annulatiekost met zich meebrengen ter grootte van het prijsverschil tussen een triple room en een double room.
4.08. Rollercoasterfriends, noch de bestuursleden van Rollercoasterfriends, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden wanneer een activiteit door overmacht niet zou kunnen georganiseerd worden. Dit geldt ook wanneer het deelnamegeld niet of niet volledig zou kunnen gerecupereerd worden. Door in te schrijven voor een activiteit gaat de deelnemer hier automatisch mee akkoord.